– Når vi nå er positive til 5-dagersskole er det fordi vi ønsker å gjøre skolen enda bedre, skriv gruppeleiar i Arbeidarpartiet, Britt Ingrid Andersen (t.v), leiar i AP, Grethe Nygaard og ordførar for AP i Evje og Hornnes, Svein Arne Haugen.

5-dagers skoleuke i Evje og Hornnes?

LESARBREV: Kommunestyret har bedt kommunedirektøren utrede innføring av 5-dagers skoleuke for de yngste elevene i Evje og Hornnes kommune. I saken skal det redegjøres for «pedagogiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Samt beskrivelser av hvordan det vil påvirke grupper av innbyggere, tjenesteproduksjon, næringsliv og familieliv.» Arbeiderpartiets årsmøte har gjort et vedtak om at vi ønsker å arbeide for 5-dagersuke og vi gleder oss derfor til saken kommer opp.

Når vi jobber for dette, så er ikke det fordi vi har et markeringsbehov slik Inger Juvastøl skrev i en kommentar i avisa. Nei, vi har ikke noe særskilt behov for å markere oss lokalt nå på grunn av det kommende stortingsvalget. Vi gjør dette fordi vi tror det blir litt bedre enn dagens 4-dagersuke. Vi har en god skole i dag, og vi har gjort mange grep for å sørge for nettopp det – at vi skal ha en glimrende grunnskole i kommunen vår. Vi har god lærertetthet og lærerne har vært flinke til å etterutdanne seg slik at vi har god undervisningskompetanse i hele lærerstanden. I tillegg har vi rustet opp både barnehager og skoler slik at vi skal ha de beste fysiske forutsetninger for god læring. Et samlet kommunestyre har vært flinke gjennom mange år til å prioritere skole og oppvekst for å gi barna våre de beste forutsetninger for å møte livet.

Når vi nå er positive til 5-dagersskole er det fordi vi ønsker å gjøre skolen enda bedre. Vi tror det vil være en fordel med færre undervisningstimer hver dag i 5 dager i forhold til dagens litt flere undervisningstimer hver dag i 4 dager. Barna skal uansett ha like mange undervisningstimer totalt. Vi mener det vil gi bedre læring med flere repetisjoner og vi tror det vil gi bedre konsentrasjon når skoledagen blir litt kortere. Vi tror ikke at fri på onsdagen gir enn velfortjent hvil som gir barna bedre forutsetninger for læring torsdag og fredag, men at det gir brudd i rutiner og gjør at man får en liten mandag igjen på torsdag. For det er ikke slik at fri i helga gjør at barna er ekstra konsentrerte og fokuserte mandag morgen. Det tar litt tid for lærerne å få barna til å fordøye helga og komme skikkelig i gang igjen. Noe av det samme melder mange lærere at de opplever torsdag morgen på ny. Man faller litt ut av rutinene. Noen snur litt på døgnrytmen igjen, og det tar litt tid å fokusere på nytt. Vi mener derfor det blir lettere å undervise i en 5-dagersuke. Vi tror barna vil lære mer. Midtukedagene er de beste dagene for læring og for arbeid. Dette vil mange kjenner seg igjen i også fra egne erfaringer. Når vi nå har gjort så mye for å få en best mulig skole, ønsker vi også å organisere skoleuka slik at den er best mulig lagt opp for læring.

Vi forventer også at rektor vil få en litt lettere jobb med å legge timeplanene når dagene blir litt kortere, og at det blir litt lettere å planlegge bruk av felles ressurser. Vi tror også at den spesialkompetansen og spesialundervisningen som skal gi støtte i skolen får flere muligheter når de kan arbeide over 5 dager i stedet for over 4 dager. Alt i alt er vi overbevist om at skolen kan organiseres enda bedre på denne måten og vi håper de barna som trenger litt ekstra støtte kan bli enda litt bedre ivaretatt.

Forskning på området er relativt tynn og vanskelig å gjøre konklusjoner fra. Det er vanskelig å isolere effekten av 4- eller 5-dagersskole i forhold til alt det andre som spiller inn. Det gjør at skoleresultater varierer over hele skalaen både i 4-dagersskoler og 5-dagersskoler. Dette er ikke så overraskende. Gode skoler, gode lærere og alt det andre som barna opplever gjennom oppveksten gjør at forskjellen mellom 4 eller 5 dager blir vanskelig å måle. Det aller mest avgjørende er jo hvilke ressurser eleven selv bringer med seg inn i skolen. Studien fra NORCE for et par år siden viser også dette. De kan ikke si at 4 dager er best for læring. De kan ikke si at 5 dager er best for læring. Men de kan heller ikke si at det ikke er noen forskjell. De finner ikke noe grunnlag for å konkludere rundt dette. Det er alt for mye som spiller inn på resultatene. Vi tror uansett at 5-dagersskole gir en litt bedre skole, og vi føler at grunnleggende pedagogikk støtter oss i viktigheten av å holde rutinene gjennom uka, repetere ofte og konsentrere seg om færre undervisningstimer pr dag.

Dette er ikke en sak som handler om å tvinge folk til å jobbe heltid. Det å velge hvor mye man vil jobbe er en frihet som tilligger hver enkelt å finne ut av. Hvordan man ønsker å gjøre dette må man finne frem til selv i samarbeid med arbeidsgiver. Vi ønsker allikevel å tilrettelegge best mulig for at folk kan jobbe heltid. Det handler om å kunne skaffe seg en full inntekt som man kan leve av, det handler om å kunne tjene opp full pensjon, det handler om å kunne utvikle seg i det yrket man har valgt og det handler om at kommunen som arbeidsgiver skal kunne gi de beste tjenester til innbyggerne. Vi ønsker å tilrettelegge lokalsamfunnet best mulig for at den enkelte skal kunne velge selv. Det skal være så enkelt som mulig å jobbe fullt. Kommunens tjenestetilbud skal støtte opp rundt de som arbeider, og de som jobber heltid er de som trenger mest støtte for å få hverdagen til å henge sammen. Vi vet også at vi i tiden fremover vil mangle varme hender innen pleie og omsorg. Vi er avhengig av å tilrettelegge for å rekruttere flere medarbeidere, og vi er avhengig av å tilrettelegge for at de jobber så fulle uker som mulig. Vi tror dette er et skritt i riktig retning.

Skolefritidsordningen, skoleskyss og barnehage vil gi gode tilbud uavhengig av hvor mange dager elevene går på skolen i 1. og 2. klasse. Dette er tjenester som tilrettelegges for innbyggerne uansett.

Vi synes vi har en god skole i dag, og vi vil jobbe for en god skole i fremtiden uavhengig av denne saken. Vi vet at 4-dagersuke har fungert godt for de fleste, og vi vet at 5-dagersuke vil fungere godt. De aller fleste kommuner har 5-dagersuke, så dette er intet eksperiment. Ordningen med 4-dagers skoleuke er sårbar. Dersom nasjonale føringer øker timetallet i skolen, vil skole over 4 dager være umulig å gjennomføre. Bakgrunnen for vårt ønske er ikke å rette opp det vi mener en alvorlig feil, men å gjøre skolen enda litt bedre. Samtidig ønsker vi inderlig å støtte opp rundt dem som jobber fulle uker best mulig, slik at flere kan velge å jobbe heltid.

Så, Inger Juvastøl, intet markeringsbehov – bare et ærlig forsøk på å gjennomføre det vi tror vil være det beste for innbyggerne i kommunen vår. Vi ønsker alle en god skole og et godt lokalsamfunn. Vi håper vi alle klarer å vise respekt for hverandres syn i den videre debatten slik at vi sammen kan støtte opp om og utvikle skolen videre uansett utfall.

Vi ser frem til en fortsatt spennende debatt og imøteser kommunedirektørens sak.

Britt Ingrid Andersen, gruppeleder AP

Artikkelen held fram under annonsen.

Grethe Nygaard, leder AP

Svein Arne Haugen, ordfører AP