-Fremskrittspartiet ønsker at personer med nedsatt funksjonsevne skal få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre, deriblant kunne ta utdanning og arbeide, skriv Marius A. Nilsen (FrP).

-Bedre samfunn: Legge til rette for arbeid

En av de største utfordringene vi står overfor i de kommende årene, er å legge til rette for at flest mulig kan få anledning til å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet.

I dag er det mange som står utenfor, og som heller ville ha vært i arbeid. Det er omtrent 100.000 uførepensjonister for eksempel som heller ville ha jobbet enn å motta uførepensjon. Imidlertid blir de ikke inkludert.

Universell utforming

En viktig forutsetning er at arbeidsplasser blir universelt utformet, og dette gjelder også IKT-løsninger på arbeidsplassene. En undersøkelse utført av Norges Blindeforbund viser at 29 % av synshemmede som var i arbeid, måtte slutte eller vurderte å slutte i jobb fordi IKT-løsninger på deres arbeidsplasser ikke var tilrettelagt. Et viktig mål for meg, hvis jeg blir valgt inn på Stortinget, vil være å arbeide for et lovverk som forplikter arbeidsgivere til å anskaffe IKT-løsninger som er universelt utformet slik at flest mulig kan fortsette, eller komme i arbeid.

Like muligheter

Det å gi personer mulighet til å gå fra en rolle som trygdemottaker til å bli en aktiv person som også er skatteyter, er god FRP-politikk. Vi ønsker å dra nytte av denne ubrukte ressursen. Fremskrittspartiet ønsker at personer med nedsatt funksjonsevne skal få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre, deriblant kunne ta utdanning og arbeide slik at den enkelte får realisert sine evner. Så langt som mulig skal personer med nedsatt funksjonsevne gis like store muligheter til å fungere i samfunnet som andre.

Flere hender

Vi trenger flere hender for å opprettholde vårt velferdssamfunn. Den demografiske utviklingen fører til at vi vil få langt flere eldre i de kommende årene. Det å inkludere de som i dag står utenfor arbeidsmarkedet, vil ha positive effekter. Det blir flere som i stedet for å være trygdemottakere, blir skatteytere som er med på finansieringen av velferdssamfunnet, og vi får nødvendig tilskudd av arbeidstakere som sikrer nødvendige tjenester.

Mange av dem som i dag holdes utenfor arbeidsmarkedet innehar også kompetanse som er etterspurt. Det å ikke utnytte denne ressursen framstår for meg som sløsing. For meg vil dette være en prioritert sak dersom jeg kommer inn på Stortinget.

Mvh

Marius A Nilsen

1. kandidat FrP

- Aust-Agder Valgkrets