Ose Turistheim må inngå som ein naturleg del av det planlagde mulighetsstudiet for ”Bjoren”, og vidare drift/eigarskap til turistheimen må vurderast i det perspektivet, meiner underskrivarane til dette innlegget.

– Bør ikkje selje Ose Turistheim no

Til saka om kva som skal skje med den kommunale bygningsmassen i Bygland fekk politikarane i kommunestyremøtet brevet nedanfor på bordet. Det er ei gruppe, som er mykje større enn dei som har skrive under på brevet, som på nytt har engasjert seg i framtida til Ose Turistheim. I første omgang oppmoda kommunestyret til å utsette saka.

-Me meiner òg at å selje turistheimen på noverande tidspunkt ikkje samsvarar med diverse andre kommunale planar, seier ein av initiativtakarane, Torhild Austad.

Brevet frå interessegruppa har denne ordlyden:

Til kommunestyrerepresentantane i Bygland i møte 24.06.21:

Me vil oppmode kommunestyret om å støtte utsettingsvedtaket frå F-skapet med fylgjande grunngjeving: Fleire av desse bygningane er, etter vår meining, av kulturhistorisk verdi og krev ei grundig saksutgreiing før vedtak om sal/riving kan fattast. Ei slik utgreiing bør m.a. omfatte:

•kulturhistorisk verdi

•oversikt over vedlikehaldsutgifter •eksterne økonomiske støtteordningar

•alternative bruksområde, driftsformer

Artikkelen held fram under annonsen.

•samsvar/forhold til vedtekne kommunale planar: (Kulturminneplan for Bygland, vedtatt 2020 og Samfunnsdelen i revidert kommuneplan, vedtatt 2021 - sjå s.13 p.3, s.19 p.1c og 3) I sistnemnde plan er det eit uttrykt mål å auke verdiskapinga knytta til kulturarven, og under «Tiltak» er formidling av kulturarven til komande generasjonar, på ulike måtar, vektlagt i fleire av delpunkta.

Masterplan for ”Bjoren”

Samsvar mellom mål og tiltak må òg gjelde reguleringsplanane for Ose og Bygland som enno er under arbeid. Vår agenda dreiar seg i hovudsak om Ose Turistheim. I tillegg til dei ovannemnde punkta er me gjort kjende med eit referat frå møte i Setesdal IPR frå 12.05.21 der Bygland kommune v/kommunedirektøren har ansvar for å utarbeide ein masterplan/mogelegheitsstudie for Bjoren.

”Bjoren” og Turistheimen

Det er vanskeleg å sjå føre seg ein slik plan utan at den historiske delen om Byglandsfjorden som samferdsleåre mellom Byglandsfjord og Ose med tilhøyrande bryggjer og sluser blir tatt med.

Dette står òg å lese i referatet: «Bjoren er meir enn «berre» båten, det er òg sluse, bryggjer osv.» I den samanheng meiner me at Ose Turistheim må inngå som ein naturleg del av denne planen, og vidare drift/eigarskap må vurderast i det perspektivet.

Dreng Ose

Anne Løyland

Artikkelen held fram under annonsen.

Tor Austad Bjørgum

Bjørg Maren Lauvdal

Olav Nomeland

Ragnhild Sordal

Svein Helge Nomeland

Knut G Austad

Artikkelen held fram under annonsen.

Andres Helle

Inga Bjørg Austad

Torhild Austad

Liv Åsne Austad Andersen Morgan Igland

Elin Austad

Kjell Rune Heia

Tove Heia

Torfrid Austad

Knut A Austad

Gunnar D Ose

Ingebjørg Heistad

Vigdis Beisland

Ove Austad

Ingunn Håvorstad

Sven Uleberg

Anne Gyro Haugen