Jørn Samuelsen i Rambøll AS avviser at arealavviket i samband med prosjektering av opprusting på Evje-skulane utgjer 7 mill. kr.

Om millionsprekken på Evje-skulen

Det vises til sak vedrørende kostnadssprekk på 7 mill. for rehabilitering av Evje barneskule og hvor det fremstilles i saken at dette er på grunn av uteglemte arealer i forbindelse med utarbeidelse av kalkyle for skolen i 2017.

Slik saken er fremstilt i saken er det flere faktaopplysninger som er feilaktig fremstilt og som Rambøll ønsker å kommentere, dette er:

- Kostnadskalkyle fra 2017 er en overordnet kalkyle i skissefase og som er vanlig å benytte som beslutningsgrunnlag i en tidligfase for byggeprosjekter, kalkylen gir ikke et fasitsvar på hva kostnadene til slutt blir i prosjektet. Dette avhenger av mange faktorer som blant annet:

- Markedsituasjonen for entreprenørene vurdert opp mot oppdragsmengde.

- Detaljer i prosjektet blir mer avklart i videre bearbeiding i prosjektet.

- Detaljbearbeiding i prosjekt gir et bedre grunnlag for å kunne vurdere hvilke sikkerhetsmarginer som bør legges til grunn.

- Brukerprosess og behov blir avklart og innarbeidet i prosjektet.

+/- 20%

Kalkyle på tidlig skissestadiet har i henhold til «bransjestandard» en nøyaktighet på +/- 20%, i denne kalkyle vil dette være +/- 11 mill. Arealavviket tilsvarer et kostnadsavvik på ca 5% som er godt innenfor det kostnadsbildet som er lagt til grunn i saken. Videre kan flere av prosessene som beskrevet ovenfor ikke starte opp, før byggherre har besluttet å gå videre til neste prosjektfase (fra forrige kommunestyrevedtak i 2017 og frem til d.d.).

Tillit

Det at Rambøll erkjenner et arealavvik og ikke forklarer det med at dette er innenfor de marginer som er «bransjestandard» og fordi ytterlige prosjektdetaljer er avklart, er at Rambøll baserer seg på å ha mest mulig åpenhet og gjensidig tillit i sitt samarbeid med byggherre. Vi har stor tro på og erfaring med at dette gir de beste resultater for de prosjekter som Rambøll deltar i, både med hensyn til prosesser, utforming og sluttøkonomi.

- Det kan bekreftes at det er et arealavvik i kalkylen, dette avviket representerer ikke en kostnadsøkning på 7 mill. Kostnad som dette arealavviket representerer er ca 5% av totalkostnaden i kalkyle fra 2017 og som er godt innenfor «bransjestandarden».

- Øvrige kostnader er tilkommet i form av videre detaljavklaringer i prosjektet, samt generell prisstigning fra nov 2017 til nov 2018.

Artikkelen held fram under annonsen.

- Kalkyle for nybygg er basert på en annen planløsning og med et annet areal, samt kjente forutsetninger på dette tidspunkt. Kostnader for et nybygg kan derfor ikke sammenliknes direkte mot kostnader for ombygg/ tilbygg som har et vesentlig større areal.

– Riktig grunnlag

Dette gjør at 2/2 kostnader pr m2 skole er langt lavere med den løsning som er valgt å gå videre med, dette gir en større og bedre tilpasset skole til å møte de endringer som måtte komme i fremtiden.

Dette er en viktig sak for kommunen og det er derfor viktig at beslutninger tas på riktig grunnlag. Rambøll beklager på det sterkeste at det har vært avvik i kalkylen for rehabilitering av barneskolen, men det er nå viktig at de folkevalgte setter seg grundig inn i sakens dokumenter før den skal behandles på nytt.

Med vennlig hilsen

Jørn Samuelsen

Ingeniør prosjekt og byggeledelse

Buildings Arendal

Rambøll