– Dette kan være krevende, men vi snakker ikke her om overtagelse av eiendom med tvang. Det er snakk om å starte en planprosess som gjør det mulig å etablere en rettighet til en tursti. Jeg vet veldig godt hvordan det er som grunneier å stå overfor slike problemstillinger, skriv kommunestyrerepresentant, Søren Hodne (Sp).

– Tursti og camping

Evje og Hornnes kommune skal legge til rette for næringsutvikling og fortsatt vekst i folketall. Vi er så heldige å være midt i hjertet av Agder. Vi har en blomstrende handelsvirksomhet og hvert år får vi nyetableringer av virksomheter som sørger for stadig flere arbeidsplasser i kommunen.

Det er netto innpendling til kommunen, og vi har flere boligfelt under planlegging/utbygging. Idrettslivet blomstrer, og det er gode muligheter til friluftsliv og fiske.

Turisme og reiseliv er satsingsområde for hele dalen. Utarbeidelse av turløyper med informasjon er en viktig del av hvordan vi fremstiller vår vakre kommune.

Artikkelen held fram under annonsen.

Kommunen har utarbeidet et mulighetsstudie av Otra Elvepark. Dette vil være en sammenhengende turløype som binder sammen begge sider av Otra og viser med skilt og opplysninger hvilke severdigheter og historie som er langs løypa.

Bør følge elva

Under utarbeidelsen av mulighetsstudie kom det tydelig frem at trase bør følge elva fra nord ved Furuly til Fennefoss Kraftverk og parkområdet som etableres der.

Otra Elvepark planlegges som en tur/opplevelsessti langs Otra fra Gravhauger på Verksmoen der det blir parkering og toalettforhold, sørover til Evjemoen, over gammel jernbanebro sørover til Hornnes Camping for så å gå vestsida av Otra nordover, forbi Hornnes kirke, Hornnes Hjelpefengsel, Hornnes Landsgymnas, Fennefossmuseet, Mølla, over broa ved Dølen, deretter sørover igjen til Furuly med friområde, badeplass. Fra Furuly og badeplass bør traseen være langs elva ved Odden camping for så å gå forbi nye Fennefoss kraftverk, nytt parkområde og ende opp ved parkering ved gravhauger der turstien startet.

Må være framsynte

Mye av arealet som benyttes er kommunal grunn eller går langs eksisterende veier eller gangveier. Det blir nødvendig med avtaler med flere grunneiere for å få til traseen. Tidlig informasjon og forhandlinger med aktuelle grunneiere er viktig. Grunneiere har selvsagt rett på kompensasjon for å gi denne rettigheten til kommunen.

Som politikere har vi et ansvar for å være framsynte, se langt fremover når reguleringsplaner/arealplaner blir vedtatt. Privat eiendom og næringsvirksomheter skal respekteres i så stor grad som mulig i forhold til allmenhetens/offentlighetens hensyn. Inngripen må veies med fordeler og ulemper.

Evnen til å gjøre slike framsynte vedtak kan av og til glippe, eller nye momenter fører til at det er nødvendig å omarbeide vedtatte planer.

Jeg er tilfreds med at kommunestyret i Evje og Hornnes 15.12 22 vedtok med 15 mot 6 stemmer dette:

«Evje og Hornnes kommunestyre vedtar at det igangsettes en planprosess med formål om å etablere en tursti, del av Otra Elvepark, langs elven forbi Odden Camping. I påvente av planvedtak etableres planlagt fortau langs Malmvegen slik at dette kan være en midlertidig tursti - trase for Otra Elvepark.»

Artikkelen held fram under annonsen.

Kritikk mot stemmegivning

I sosiale medier og Setesdølen torsdag 29.12 får jeg og andre kritikk fra politisk hold og grunneiere av Odden Camping for min stemmegivning.

Ja – dette kan være krevende, men vi snakker ikke her om overtagelse av eiendom med tvang. Det er snakk om å starte en planprosess som gjør det mulig å etablere en rettighet til en tursti. Jeg vet veldig godt hvordan det er som grunneier å stå overfor slike problemstillinger. Det kan være kraftlinjer, bygging/utvidelse av riksvei, krav til parkeringsplass for pendlere, fiskerett, ilandføring av kabler til ulike formål eller avtale og bygging av sykkelrute.

Venter fornuftige løsninger

Privatisering av strandsonen er ikke så enkel som å si at det er krav til inngjerding og at det fører til store ulemper for driften. Jeg forventer fornuftige løsninger der også campinggjester kan benytte fremtidig Otra Elvepark som turområde.

Jeg mener vi skylder innbyggere og besøkende å få til en fornuftig avtale der det blir mulig å anlegge en tursti langs elva mellom Furuly og Fennefoss kraftverk som en del av Otra Elvepark.

Søren Hodne

Representerer Sp

Evje og Hornnes

kommunestyre