Det kan bli oppretta eit oppfølgingsteam, FACT-team for alvorleg psykisk sjuke i Setesdal. Sigrun Horrisland (f.v.), Bodil Bakkan Nielsen og Gro Berit Straum vil høyre frå dei som kan ha behov for slik oppfølging. (Foto: Ellen Benum)

Muleg nytt tilbod til alvorleg psykisk sjuke

Det er langt til spesialistar for alvorleg psykisk sjuke i Setesdal. LMT Setes-dal og spesialisthelsetenestene ønskjer difor å opprette ein digital modell av eit oppfølgingsteam. Målet er å hjelpe alvorleg psykisk sjuke over tid i kriser og i psykiatrisk behandling.

Fleksibelt tverrfagleg oppfølgingsteam (FACT-team) har mange stader i landet vist seg å vere til god hjelp for personar som slit med alvorlege psykiske lidingar. Kommunane og spesialisthelsetenestene arbeider saman om å gje behandling til personar som slit med alvorleg psykisk sykdom eller alvorleg rusavhengigheit.

–Mange av dei som slit med psykiske helseutfordringar tar ikkje kon-takt med tenestene eller får nødvendig hjelp frå eit slikt tverrfagleg te-am, fordi dei ikkje veit kven dei skal kontakte for å få hjelp, seier prosjektleiar Bodil Bakkan Nielsen.

Brukarrepresentant Sigrun Horrisland frå Mental Helse Agder legg til:

–Det er faktisk slik at pårørande opplever å stå aleine om å hjelpe sin son eller dotter, ei hjelp som dette prosjektet nå skal kartlegge om det er behov for i Setesdal.

Ho understrekar at det kan vere eit livsviktig tilbod for dei det gjeld.

«Spesialisten i lomma»

På grunn av lange avstander i Setesdal, vil det vere meir hensiktsmessig med ei digital løysing som LMT Setesdal kallar for å ha «spesialisten i lomma».

Artikkelen held fram under annonsen.

Både brukaren og behandlaren frå kommunen møter dermed spesialisten på ein skjerm når det er behov. Kommunen sitt FACT-team skal ha daglege møte med sjukehuset der spesialistane er, noko som også er med på å sikre gode digitale verktøy.

Langvarige og alvorlege utfordringar

Gro Berit Straum er koordinator i LMT Setesdal, og følgjer den nasjonale opplæringa i FACT saman med tre andre tilsette frå Setesdal:

–Målgruppa må ha langvarige og alvorlege psykiske helseutfordringar og/eller ei blanding av både rusavhengigheit og psykiske helseutfordringer. Dei må også kunne nyttiggjere seg av teamet sin kompetanse og fagpersonar. Men målgruppa kan vere vanskelege å nå fram til fordi dei kan isolere seg i heimen, seier Straum.

Prosjektgruppa treng difor innspel frå folk og tenestene i Setesdal for å utgreie mulegheita for å opprette FACT-team i Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Åseral.

–Det er eit ømtåeleg tema, så me vil understreke at det aldri vil kome ut namn på dei som tek kontakt eller dei det gjeld i det heile tatt, seier Sigrun Horrisland.

Prosjektgruppa oppfordrar spesielt brukarar og pårørande til å ta kontakt med anten brukarrepresentant Sigrun Horrisland frå Mental Helse, prosjektleiar Bodil Bakkan Nielsen eller koordinator psykisk helse og rus i Setesdal, Gro Berit Straum.