BLEKE: Planteikningar av det utvida fiskeanlegget for bleke på Syrtveit. Illustrasjon: ABO plan og arkitektur Stord.

Slik kan oppdrettsanlegget for bleke på Syrtveit bli: Vil produsere 1000 tonn i året

Fyri Ice Fish AS har presentert sin reguleringsplan om oppdrettsanlegg for bleke på Syrtveit. – Me håpar planen går i gjennom, for me synest dette er veldig spennande, og kan skape mange positive ringverknader, seier Inge Reme-Salvesen i selskapet.

Detaljregulering for Syrtveit fiskeanlegg blir no lagt ut på offentleg høyring. Selskapet Fyri Ice Fish med base i Kristiansand ynskjer å bygge ut og utvide oppdrettsanlegget for bleke ved fiskeanlegget på Syrtveit. Fyri Ice Fish har inngått avtale om dagens anlegg og tomt med grunneiger Otteraaens Brugseierforening.

Målet er ifølgje planen å produsere 1000 tonn matfisk i året.

Artikkelen held fram under annonsen.

I arbeidet med reguleringsplanen har fleire offentlege instansar og private kome med innspel, der byggjegrense til Rv9 og vasskanten i Otra og ålmenta sin tilgang på område har vore tema.

GRÜNDER: Inge Reme-Salvesen har saman med resten av Fyri Ice Fish AS stor tru på blekeoppdrett i Setesdal.

Håpar på fornuftige løysingar

Inge Reme-Salvesen i Fyri Ice Fish seier at han håpar detaljreguleringa kan bli godkjent av kommunen.

– Det meste av innspela kan ein klare å tilpasse, men me håpar kommunen kan vere med på nokre dispensasjonar på avstandar og høgder. Slik at ein finn fornuftige løysingar. Det gjeld det eine hjørnet på bygget i retning elva. Det går på om ein må kutte ein heil modul for fiskeproduksjon fordi at ein ikkje får plass, seier han.

Utbyggarane har hatt synfaring på Syrtveit med planutvalet i Evje og Hornnes.

– Me synest synfaringa gjekk fint. Der fortalde me kva som var viktig for oss og opplevde at dei viste stor forståing, legg han til.

SYRTVEIT: Kommunedirektøren i Evje og Hornnes har kome med visse endringar til planane slik at dei passar saman med anna næring, og ålmenta sin bruk av området. Illustrasjon: ABO plan og arkitektur Stord

Arbeidsplassar og investeringar

Reme-Salvesen seier det vil bli ei gradvis utbygging om dei får klarsignal om å kunne gå vidare med planane.

– Det er skummelt å seie for konkrete tal på investeringar, men det er klart det vil kunne bli store beløp som skal investerast i ei gradvis utbygging, seier han.

– Kor mange arbeidsplassar kan det bli?

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er vanskeleg å seie eksakt, men ei utbygging vil kunne gje betydelege ringverknader. Det vil bli behov for ein del folk, både røyrleggjarar og elektrikarar. Det vil også vere behov for fleire stillingar med fiskebakgrunn som kjem i tillegg til dei veldig dyktige som alt arbeider ved anlegget, seier Reme-Salvesen.

Bank av bleke

Kommunedirektøren i Evje og Hornnes skriv i ein kommentar til arealplanen i si saksutgreiing at dei presiserer at kommunen ikkje er einig i at kultiveringsarbeidet for bleka avsluttast, og at det derfor er ein føresetnad at det er moglegheiter for å vidareføre dette.

– Me skal ikkje meine så mykje om kultiveringa. Det som er fint er at om pålegget om kultivering blir tatt opp igjen vil anlegget vårt ha fisk som ein sikkerheit med ein bank full av bleke. Bleka er heilt unik, og har ikkje blitt blanda med nokon anna fisk. Det er etterkomarane av den fisken som er i fjorden som me vil produsere, held han fram.

Kan starte om eit år

Planane for fiskeindustrien skal no ut på offentleg høyring og ettersyn før politikarane i Evje og Hornnes skal ta stilling til saka i løpet av våren. Fiske-gründerane håpar på ei avklaring før sommaren.

– Forhåpentlegvis kan ein starte om eit års tid om me får lov. Samtidig manglar me fortsatt konsesjon for å foredle matfisk. Så fort me får den skal det ikkje trenge å ta så lang tid. Men det er ingenting som er detaljplanlagt før detaljreguleringa er avgjort og me har fått konsesjon. Det er veldig spennande å sjå på bleka som veks, og me har blitt endå sikrare på potensialet til bleka på den tida me har arbeid med dette, legg han til.

KULTIVERT: Fiskeanlegget på Syrtveit har hatt suksess med å kultivere laksefisken tilbake til ei levedyktig stamme som no kan bli produsert kommersielt.

Viktig plassering

Ifølge saksutgreiinga til kommunen består etableringa av bygg for matfiskproduksjon, samt tilkomstveg, parkering og tiltak knytta til infrastruktur som oksygen, lager, service og drift på næringsområdet.

– Kommunen har uttrykt eit ønske om å oppretthalde aktivitet ved fiskeanlegget på Syrtveit og tiltaket legg til rette for ei utviding av næringa samt nye arbeidsplassar. Forslagsstillar har vurdert fleire lokasjonar, men har falt ned på areala i tilknyting til eksisterande fiskeanlegg. Her har dei muligheit til å nytte seg av eksisterande bygningsmasse og anna infrastruktur. Plasseringa ved Syrtveitsfossen er og viktig i marknadsføringa av Bleka som et unikt produkt, skriv kommunedirektøren.

Arealbeslag og inngrep

Samtidig drøftar kommunedirektøren også utfordringane som ei utbygging fører med seg.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Planforslaget medfører arealbeslag og terrenginngrep, som vil ha negative verknader når det gjeld naturmangfald. Det er lagt til rette for ei høg grad av utnytting på området, og det opnast for høgare bygg enn det som er på området i dag. Bygningsmassen vil vere godt synlig og planforslaget har såleis negative verknader for landskapet. Når det gjeld friluftsliv og allmenne interesser vil planforslaget medføre eit større arealbeslag enn dagens situasjon, men tilgang til elveområda er sikra, og bruken av området vil nok ikkje bli endra vesentleg, med unntak av den visuelle endringa, står det vidare.

Må vege interessene opp mot kvarandre

Kommunedirektøren tilrår å sende saka ut på høyring og offentleg ettersyn. Der saka fyrst blir handsama i planutvalet, før det til slutt skal til kommunestyret.

– Planforslaget har både positive og negative verknader, og ein må vege interessene opp mot kvarandre. Kommunedirektøren legg stor vekt på at utbygginga vil vere svært positivt med tanke på næringsinteresser og arbeidsplassar. Interesser som friluftsliv og naturmangfold blir berørt, men etter Kommunedirektøren si meining, ikkje i vesentlig grad. Planforslaget, med Kommunedirektøren sitt forslag til endringar, vil legge til rette for eit spennande næringskonsept der dei negative ringverknadene er begrensa, skriv han.